RL lasa
13.10.2004

Ste­fans-Ez­ra Di­mi­ters, Tā­lu­mā uz ple­ciem kāds nes past­nie­ku

Komentē
0

Ste­fans-Ez­ra Di­mi­ters,
Tā­lu­mā uz ple­ciem kāds nes past­nie­ku
Kas­pars Di­mi­ters
, 2004

Ma­za, kontra­ban­das for­mā­ta grā­ma­ti­ņa, ko Ste­fa­na ģi­me­ne un drau­gi iz­de­vu­ši par sa­viem lī­dzek­ļiem, tā arī ne­spē­da­mi no­gā­dāt līdz grā­mat­vei­ka­liem. An­dra Man­fel­de, šī dze­jo­ļu krā­ju­ma sa­stā­dī­tā­ja un māk­sli­nie­ce, to iz­da­la cil­vē­kiem, ko sa­stop uz ie­las. Tāds tie­šais pasts. Bet grā­ma­ta ir sva­rī­ga, lai ne­no­ga­li­nā­tu pirm­ā krā­ju­ma Dzī­vi var is­pī­pēt au­to­ru - dzej­nie­kam pirm­ā pub­li­kā­ci­ja vien­mēr ir pa­ti kri­tis­kā­kā, bet tad, ja tu esi de­vi­ņus ga­dus vecs, vēl bīs­ta­māk ir no­kļūt li­te­rā­ro ku­ri­ozu cir­ka ma­nē­žā. Tā­pēc sva­rī­gi bi­ja, lai Ste­fans no­skaid­ro pats sev, ko no­zī­mē rak­stīt dze­ju un rak­stīt to ne ti­kai sev, bet arī ci­tiem. Ne­zi­nu, vai to var saukt par eks­pe­ri­men­tu, drī­zāk - par mē­ģi­nā­ju­mu ne­sa­bo­jāt dzī­vu va­lo­das plū­du­mu, ļaut tam va­ļu un at­tīs­tī­bu pēc sa­viem, in­di­vi­du­āliem un per­so­nis­kiem li­ku­miem. Vē­lāk dzī­ve jau tā­pat vi­su sa­bo­jās. Bet pa­gai­dām at­liek vie­nī­gi brī­nī­ties par to, ko ie­spē­jams pa­teikt ar vār­diem: “ka­ra­vīrs uz­lej ūde­ni uz oti­ņas ku­ra iz­vei­do bal­tu tin­ti kas ru­de­ni pie­pil­da ar le­dai­nu smai­du un at­pleš acis no­bu­čo tau­ri­ņu kurš va­jā sa­vus spār­nus lai at­sauk­tu se­vi no aug­ļiem”.

Ilmārs Šlāpins

autora profils...

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
0

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!