Zināšanas
03.08.2018

Strukturēta ūdens reibumā

Komentē
8

Pēdējos gados Eiropas Savienība ir pievērsusi arvien lielāku uzmanību maldinošas informācijas lomai sabiedriskās domas veidošanā. Eiropas Komisijas organizēta ekspertu grupa martā publicēja ziņojumu, kurā rekomendētas gan īstermiņa, gan ilgtermiņa stratēģijas dezinformācijas ietekmes turpmākai mazināšanai. Citu sfēru vidū ziņojums attiecināts arī uz peļņas gūšanas nolūkos izplatītu nepatiesu un neprecīzu informāciju par veselību un zinātni. Gandrīz vienlaikus ar tā publicēšanu 133 tūkstošus eiro liels atbalsts Eiropas Sociālā fonda programmā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" tika piešķirts Latvijas strukturēta ūdens ražotājam un pārdevējam "Memory Water", un tā mājaslapā tagad lepni eksponēts baneris ar Latvijas valsts Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības simboliku. Šajā pašā mājaslapā mēs varam lasīt, ka zinātnieki ir pārāk gļēvi, lai publiski atzītu fizikas nepatiesumu [1], ar telekinēzi ir iespējams rediģēt cilvēka DNS un kontrolēt citus fiziskus objektus [2], bet strukturēta ūdens efektivitāte nebeidzas ar vēža prevenciju vien [3] – tas turklāt arī paaugstina neredzamās dzīves enerģijas līmeni, kas var tikt izmantota levitācijai un teleportācijai [4]. Valdības degsme simboliski un finansiāli atbalstīt šo satriecošo cirku ir grūti izprotama, taču – un tas ir daudz būtiskāk – ētiski neattaisnojama.

Pseidozinātnisku naratīvu potenciālā ietekme uz cilvēka uzskatiem par pasauli, kurā viņš dzīvo, bieži netiek pareizi novērtēta. Paši pseidozinātnieki uzstāj, ka nodarbojas vienīgi ar vispārpieņemtu mārketinga praksi: iespējams, viens vai otrs produkta efektivitātes aspekts ir pārspīlēts, taču tas industriju nepadara būtiski atšķirīgu no citām. Retos gadījumos šāds apgalvojums ir patiess. Lielākoties, nespējot citādi atrisināt pretrunas starp produktam piedēvētajām īpašībām un zinātni, pseidozinātnieki pievēršas agresīvai zinātnieku reputācijas graušanai un potenciālā klienta pārliecināšanai, ka praktiski visi viņa uzskati par pasauli ir aplami. Pieaugoša neuzticība zinātnei, pat tās pilnīga noraidīšana ezoterisku uzskatu pārņemšanas labad, var ilglaicīgi motivēt personas iracionālu rīcību dažādās dzīves sfērās un izmaksā dārgi visai sabiedrībai.

Klasiska industrijas pārstāve, arī "Memory Water" mājaslapa ir veltīta ne tik daudz produktu reklāmai, cik zinātnes noliegšanai un dabas mistifikācijai. "Daudzi fundamentāli fizikas likumi ir vai nu nepilnīgi, vai nepareizi," rakstīts vienā no mājaslapas sadaļām. Citā apgalvots, ka vielu molekulāras uzvedības kontrolēšana ar verbālām komandām "nav pretrunā dabas likumiem, bet mūsu izpratnei par dabas likumiem". Vēl kādā tiek snobiski norādīts, ka homeopātija (kas izmanto strukturētu ūdeni) ir efektīva, bet "tas, ka kāds nemāk šo dabas likumu zinātniski pamatot nenozīmē, ka tas pārstāj darboties". Atkal un atkal lasītājs tiek mudināts domāt, ka cilvēka prāts ir teju bezspēcīgs dabas mistēriju priekšā. Tās iespējams vienīgi pieņemt, taču ne saprast. No iemesla skepsei pretrunas ar zinātnisku konsensu kļūst par progresa pazīmi – kamēr zinātnieki bez rezultātiem meklē mīklainu fenomenu teorētiskus skaidrojumus, drošsirdīgi inovatori šos fenomenus jau tagad ir gatavi ekspluatēt sabiedrības vajadzību apmierināšanai. Lai patērētāja apziņā nostiprinātu ideju par zinātnes zemo vērtību, kompānija producē arī videomateriālus ar tādiem nosaukumiem kā "Kā zinātnieki mūs muļķo jau 100 gadu!" un bieži atsaucas uz vēsturiskiem uzskatiem, kas tikuši apstrīdēti, implicīti norādot, ka šāds liktenis sagaida arī tās zinātnes dogmas, kas aizliedz telekinēzi, teleportāciju, ūdens strukturēšanu ar Saules un Mēness frekvencēm un līdzīgus nekontrolētas fantāzijas augļus. Lai gan fizikas nepatiesums ir zināms jau šobrīd, kā varam lasīt mājaslapā, tas tiek konspiratīvi no sabiedrības slēpts, jo citādi "daudziem zinātniekiem nāktos savas karjeras briedumā atgriezties sākumpunktā". Pamatojumu zinātnieku konsistentai uzdošanai par intelektuāli korumpētiem "Memory Water" nepiedāvā. Taču šādi naratīvi, kas nenogurstoši bombardē sabiedrību ar vienu antizinātnisku aplamību pēc nākamās un kā neuzticamas un nepatiesas mudina noraidīt veselas uz ekstensīviem pierādījumiem balstītas disciplīnas, daudzus cilvēkus dezorientē veiksmīgi. Acīmredzot arī "Altum" pārstāvji aplūkotās idejas ir uzskatījuši par gana pārliecinošām, lai finansētu telemārketinga kampaņas uzsākšanu to izplatīšanai visā valstī.

"Memory Water" patērētājam piedāvā desmit zinātniekus, kuru pētījumos ir balstītas idejas par ūdens strukturēšanu. Faktiski tomēr piekopta tiek ezoterika. Gandrīz viss kompānijas naratīvs nāk no divu personu darba: Masaru Emoto, Indijā nopirkta doktora grāda alternatīvajā medicīnā īpašnieka, un labi pazīstama afērista Konstantīna Korotkova pētījumiem. Lai gan bieži piesaukti tiek arī zinātnieku vārdi, viņu ietekmi kompānijas paustajos uzskatos saskatīt ir sarežģīti. Tieši pretēji – ir skaidrs, ka šo zinātnieku pētījumi nav tikuši saprasti. No zinātnes skatpunkta ūdens, kam šī termina specifiskā nozīmē piemīt molekulāra struktūra, ir parasts ūdens. Precīza ūdens struktūra šobrīd nav zināma lielā mērā tehnoloģisku iespēju ierobežotības dēļ. Taču tās hipotētiskie modeļi ir labi attīstīti un iedalās divās grupās: pirmkārt, sekojot Rentgena 1892. gadā izvirzītajai hipotēzei, ūdens tiek skatīts kā nepārtraukts, trīsdimensionāls, ar dažas pikosekundes ilgi eksistējošām ūdeņraža saitēm savienotu molekulu tīkls; otrkārt, sekojot Bernāla un Faulera 1933. gadā izvirzītai hipotēzei, ūdens tiek skatīts kā sastāvošs no liela skaita relatīvi atšķirīgu ķekaru, kas arī veidoti no īslaicīgi eksistējošu ūdeņraža saišu savienotām molekulām. Abu grupu modeļi veiksmīgi izskaidro plašu klāstu ūdens īpašību. Piemēram, to, kādēļ ūdens viršanas temperatūru sasniedz pie +100°C temperatūras, nevis pie aptuveni –90°C, kam būtu jānotiek, ja ūdens būtu "nestrukturēts", t.i., tā molekulas netiktu nemitīgi piesaistītas citām. Taču ūdens pētījumi ar lāzera Ramana spektroskopiju, nelineāri optiskām metodēm u.tml. stingri atbalsta otro grupu. Būtisku atbalstu ķekaru modeļi iegūst arī no atbilstības lielam daudzumam datu, piemēram, termodinamikas datiem; un zinātnē tiem tiek dota priekšroka. Ar hipotētiska ķekaru modeļa variantu strādā, piemēram, Mārtins Čaplins, kuru "Memory Water" uzdod par kāda īpaša strukturēta ūdens atzinēju un pētnieku un, sagrozot terminu nozīmi, maldina patērētāju par pētniecības raksturu. Ievērojami mazāk veiksmīgu hipotētisku modeli reiz izstrādāja Staņislavs Zeņins, kurš, pēc "Memory Water" vārdiem, tādējādi ir pat pierādījis, ka kādam īpašam ūdenim piemīt kāda konkrēta struktūra. Līdzīga realitātes kropļošana notiek arī uz vairāku citu zinātnieku rēķina, nu jau daudzas desmitgades ilgušai un nekontroversālai pētniecībai iegūstot ar zinātni pilnīgā pretrunā esoša jaunatklājuma apveidu.

Pašos pamatos strukturēta ūdens tirgus ir balstīts pārliecībā, ka molekulas ir kaut kas absolūti triviāls – tās iespējams pakļaut teju jebkādām manipulācijām, neatstājot ietekmi uz vielas makroskopiskām īpašībām. Attiecīgi dažādu īpaši strukturētu ūdeņu eksistence tiek uzskatīta par ticības jautājumu, kam empīriski pierādījumi neeksistē. Taču vielu molekulārā struktūra tieši ietekmē to makroskopiskas īpašības. Piemēram, pat ļoti nelielas izmaiņas ūdens ķekaru izmērā un/vai ģeometrijā maina ūdens blīvumu un aizņemto tilpumu, virsmas spraigumu, viskozitāti, izplešanās apjomu sasalstot, kušanas un viršanas temperatūras un plašu klāstu citu īpašību. Lielā mērā tieši šī ietekme ļauj analītiski atvedināt ūdens molekulāro struktūru, no konkrētiem ķekariem modelēta ūdens īpašības salīdzinot ar ūdens faktiskajām īpašībām, un izslēdzot empīriski neadekvātas hipotēzes. Lai gan zinātne šobrīd tikai tuvojas tādu ķekaru izmēra un ģeometrijas atrašanai, kas veiksmīgi rezultētos atbilstībā visām ūdenim piemītošām īpašībām, strukturēta ūdens tirgotāji pasaulei piedāvā nu jau no daudziem desmitiem radikāli atšķirīgu ķekaru sastāvošus ūdeņus, kam tomēr nepiemīt pat viena vienīga anomāla, parastam ūdenim neraksturīga īpašība. Papildus tam gadījumi, kad strukturēšanas metodes būtu izmantotas mainīta blīvuma, viskozitātes u.tml. ūdens iegūšanai, zināmi nav, lai gan šādi produkti ražotājam nestu augstu peļņu. Bet kur gan tādā situācijā var balstīties pārliecība, ka izmantotās strukturēšanas metodes spēj kaut nelielā mērā mainīt ūdens molekulāro struktūru un radīt kaut ko no parasta ūdens atšķirīgu? Tā var balstīties vienīgi pārdevēja fantāzijā.

Vienā rakstā ir iespējams pieskarties tikai nelielai mums piedāvātā naratīva daļai. Atsevišķu uzmanību būtu pelnījuši, piemēram, "Memory Water" izmantotie pētījumi. Teju katrā reklāmā kompānija apgalvo, ka ""Memory Water" palielināja bio-enerģiju eksperimenta grupai vairāk kā par 100%!". Pētījumu, kurā šis apgalvojums balstīts, ir veicis iepriekšminētais inženierzinātņu doktors Korotkovs. Pēc cilvēku auru mērījumiem tajā noskaidrots, ka strukturēta ūdens dzeršana palielina neredzamās dzīves enerģijas līmeni. Šādas lietas Korotkovam ir pa spēkam. Savulaik viņš ir arī līķus pratinājis, pierādījis pēcnāves dzīves eksistenci, izstrādājis telepātiskas starpzemūdeņu komunikācijas metodes, bet torsionu lauku afēras ietvaros ieguvis metālus ar iepriekš un, patiesību sakot, arī joprojām neviena neredzētām īpašībām (projekta vadošais pētnieks Akimovs tikmēr solīja testēt ar torsionu lauku enerģiju darbinātu lidojošo šķīvīti – kopumā šī afēra Krievijas valdībai izmaksāja 7 miljonus dolāru), kā arī izgudrojis ierīci, kas ar zemi nolīdzinājusi mediķu autoritāti diagnožu uzstādīšanā. Korotkova vārdiem runājot: "pateicoties mūsu datorprogrammām, to visu [slimību diagnosticēšanu] tagad ir vienkārši darīt pat bez izglītības". Šī ierīce "BioWell", kuras funkcionāls analogs izmantots minētajā pētījumā, arī slimības diagnosticē pēc auru mērījumiem. "Memory Water" mājaslapā "BioWell" tiek uzdota par pasaulē plaši izmantotu un sertificētu medicīnisku iekārtu [5], bet interesentiem pieejama par 1299 dolāriem un turpmāku 20 dolāru ikmēneša abonementu. Iespējams, subsīdijas "BioWell" iegādei varētu kļūt par nākamo Latvijas vai Eiropas Savienības budžeta finansētu projektu, kas turpinās nu jau iesākto valsts iedzīvotāju labbūtības veicināšanu.

[1] "Diemžēl skolās un universitātēs mums bieži stāsta, ka mūsdienu zinātnei jau ir zināmas atbildes uz visiem jautājumiem. Daudzi fakti un jautājumi tiek ignorēti un netiek dziļāk pētīti. Kāpēc? Tam nepieciešama liela uzdrīkstēšanās, jo, pieņemot jaunākos zinātnieku atklājumus, īpaši kvantu fizikas jomā, nāktos atzīt, ka daudzi fundamentāli fizikas likumi ir vai nu nepilnīgi vai nepareizi. Tādā gadījumā daudziem zinātniekiem nāktos savas karjeras briedumā atgriezties sākumpunktā."

[2] "Cilvēku ticība (arī jūtas, emocijas, kas ar to saistītas) pārmaina DNS, kura iespaido norises vienotajā Visuma enerģijas laukā."

[3] "Ko tas dod cilvēkam? Veselas šūnas. Zinātnieki ir konstatējuši, ka starp veselām cilvēka ķermeņa šūnām atrodas strukturēts ūdens, bet slimām – vēža šūnām – nestrukturēts. Ūdens ir galvenā vide, kurā norisinās visi šūnu procesi." Atšķirīga ūdens uzvedība izriet no atšķirībām starp šūnām, nevis otrādi.

[4] "​Levitācijas un teleportācijas fenomens. Izmantojot neredzamo dzīves enerģiju, iespējams pārvarēt zemes pievilkšanās spēku."

[5] ""Bio-well" ierīce ir jau pieejama pasaulē vairākos desmitos tūkstošu eksemplāru un to izmanto praktiski visās attītītāko valstu pētniecības laboratorijās - ASV, Japānā, Šveicē, Vācijā u.c.. Šo iekārtu atļauts oficiāli izmantot medicīnas diagnostikas veikšanai."

 

Ilze Kalnāja

Ilze Kalnāja Edinburgas Universitātē ieguvusi M.Sc. grādu. Interesē anomālas zinātnes formas.

autora profils...

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
8

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!