Aktualitātes
27.12.2022

Simtiem kultūras darbinieku parakstījuši otro atklāto vēstuli Naurim Puntulim

Komentē
0

Vairāk nekā 500 kultūras darbinieki parakstījuši otro atklāto vēstuli Kultūras ministram Naurim Puntulim, turpinot diskusiju, ko izraisīja Puntuļa balsojums pret 23 000 Latvijas pilsoņu atbalstīto iniciatīvu "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību", kas 30. novembra balsojumā tika noraidīta Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Pirmā vēstule lasāma šeit, savukārt Puntuļa atbilde tai – šeit. Piedāvājam iepazīties ar pilnu otrās vēstules tekstu.

Pateicamies Kultūras ministram Naurim Puntulim par atbildi uz mūsu 8. decembra vēstuli, kuru viņš sniedza 14. decembrī no Saeimas tribīnes.

Tomēr jāsaka, ka Jūsu atbilde nenesa cerēto skaidrību un mierinājumu un neatgrieza uzticēšanos. Gluži pretēji — Jūsu izvēle mūsu uzdotā jautājuma būtību interpretēt kā "ideoloģiju sadursmi" tikai palielinājusi mūsu neizpratni un sajūtu, ka netiekam sadzirdēti. Tādēļ rakstām vēlreiz, cerībā šoreiz saņemt atbildi pēc būtības un uzsākt īstu sarunu par iekļaujošas sabiedrības veidošanu ar kultūras un politikas līdzekļiem.

Jūs sakāt: "Iepriekšējā Saeimas sēdē es kā Nacionālās apvienības deleģēts ministrs solīju argumentēti atbildēt uz vēstuli, ko parakstījuši vairāk nekā 400 kultūras un sabiedriskie darbinieki, kas, loģiski secinot no vēstules satura un tajā uzdotā jautājuma, vēlēšanās nav balsojuši par Nacionālo apvienību."

Ministra kungs, cilvēku izvēle vēlēšanās ir privāta. Vēstules parakstītājiem nav informācijas par citu parakstītāju politiskajām izvēlēm.

Otrkārt, vai Jūs gribat teikt, ka cilvēki, kas balsojuši par Nacionālo apvienību, nekad nerakstītu šādas vēstules, t. i., kultūrpolitikas plānošanas dokumenti, Satversmes pamatvērtību iedzīvināšana un ministru politiskā atbildība Nacionālās apvienības balsotājiem ir vienaldzīga?

Treškārt, vai Jūs apgalvojat, ka sabiedrības viedoklis ņemams vērā tikai tad, ja to izsaka izpildvaras tiešais politiskais elektorāts? Kultūras ministrs pārstāv visu kultūras cilvēku intereses — un ne tikai "mūsuprāt". Nozares politika un plānošanas dokumenti attiecas uz visiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī neatkarīgi no politiskās piederības.

Jūs turpināt: "Šī ir absolūti politiska vēstule, kurā ir analizēts tikai un vienīgi mans politiskais balsojums Saeimā."

Kultūras darbinieku atklātā vēstule tik tiešām ir politiska tādā nozīmē, ka šī saruna ir daļa no politiskā procesa, kurā ietilpst politikas veidošana, sabiedrības pārvalde, ministra balsojums, nozares pārstāvju pilsoniskā iniciatīva, pilsoņu prasība pēc atbildīgas un konsekventas rīcības. Neviens no mums nav ārpus politikas — ne balsojot, ne iestudējot izrādes. Mūsu vēstules "politiskums" nemazina mūsu argumenta konkrētību un nedod Jums tiesības izvairīties no sarunas par mūs satraucošo jautājumu būtību. Mēs norādām uz kultūrpolitikas iekļaujošās dimensijas neievērošanu. Tāpēc, kā valsts kultūrpolitikas tiešie īstenotāji, vēlreiz vēršamies pie Jums kā pie politiskas personas, jautājot — kā nākas, ka Jūs kā politiska persona varat neievērot savas nozares plānošanas dokumentos definētos uzdevumus?

Jūs apgalvojat: "Vēstule veidota no pozīcijas un uzsverot "mūsuprāt". Ikvienam demokrātiskas sabiedrības pārstāvim ir tiesības izteikties no pozīcijas "manuprāt" un tad, atrodot domubiedrus, apvienoties vēstulēs, organizācijās vai politiskos spēkos un tad jau kopā teikt "mūsuprāt". Arī Nacionālajai apvienībai ir tiesības uz jebkuru jautājumu vai tā iespējamo risinājumu skatīties no skatupunkta "mūsuprāt"."

Nacionālās apvienības "mūsuprāt" un vēstuli parakstījušo kultūras darbinieku "mūsuprāt" nav viens otram pielīdzināmi. Šī vēstījuma vairāk nekā 400 paudēji nav vienas organizācijas vai partijas biedri un pat ne balsotāji. Iekļaušana un vienlīdzība ir cilvēktiesību un Satversmes pamatvērtību jautājums. Mūs nevieno politiska organizācija, bet izpratne par nozares mērķiem, kuri mums visiem ir kopīgi un saistoši. Tāpēc vēlreiz aicinām Jūs uz sarunu par mūsu jautājuma būtību.

Jūs uzsverat, ka Nacionālā apvienība ir parakstījusi jaunās valdības deklarācijā ietverto 27. punktu: "Nodrošināsim vienā mājsaimniecībā kopīgi dzīvojošu cilvēku tiesību un interešu aizsardzību neatkarīgi no dzimuma un vecuma." Jūs sakāt: "Nacionālās apvienības-prāt, ir iespējami dažādi, nevis viens vienīgs veids, kā to nodrošināt."

Rietumu demokrātijas ierasta prakse ir lēmumus un tiesību aktus saskaņot un izstrādāt kopā ar cilvēku grupām, uz kurām tie attiecas, nevis ilgstoši un ciniski noraidīt šo grupu izstrādātos piedāvājumus. Nacionālās apvienības "veids" sabiedrības saliedēšanai līdz šim ir bijis mazāk aizsargātu grupu izstumšana. Tomēr ticam un ceram, ka Jums nākotnei ir kāda labāka ideja.

Elīna Pinto raksta: "Tieši līdzdalība ir atslēga, kas ļauj rezignāciju pārvērst līdzatbildībā par politikas izvēlēm. Rietumu demokrātijās ir labi pazīstami principi par (..) lēmumu saskaņošanu ar tām cilvēku grupām, uz kurām tie attiecas. Neievērojot šos principus, mēs nonākam pie "papīra reformām", kas ir aizbildnieciskas un īsmūžīgas, jo nepilnīgi risina attiecīgās sabiedrības daļas patiesās vajadzības – lai tie būtu mazo ienākumu guvēji nodokļu režīmā, skolēni izglītības reformās vai īrnieki mājokļu īres regulējumā. Iesaistes trūkums vairo arī pilsoniskā beztiesīguma sajūtu un neuzticēšanos valdībai, ko ir ārkārtīgi viegli pārvērst destruktīvā "neizdevušās valsts" retorikā vai protesta balsojumos vēlēšanu dienā." Tādēļ šeit nepietiks tikai ar "Nacionālās apvienības-prāt". Mēs sagaidām iekļaujošu dialogu, ieinteresēto pušu kopdarbu ar reālpolitikas veidotājiem un likumdevējiem.

Kamēr gaidām, joprojām esam tiesiskuma deficītā — situācijā, kad likumdevējs, neraugoties uz Satversmes tiesas uzdevumu, ne tikai nenāk ar iniciatīvu, bet arī atkārtoti bremzē un noraida 23 000 vēlētāju iesniegto iniciatīvu nodrošināt visu ģimeņu tiesisko aizsardzību.

Jūs sakāt: "Tiesības uz "mūsuprāt" ir jebkuram politiskam spēkam šajā Saeimas zālē, bet visu izšķir demokrātisks vairākums – demokrātiski ievēlētas Saeimas vairākuma balsojums."

"Vairākuma balsojums" nenozīmē "vairākuma pārākumu" vai absolūto varu. Šī iemesla dēļ mūsu valsts pamatlikums garantē pilsoņu tiesību aizsardzību pret pūļa diktatūru. Latvijas valsts Satversmē uzsvērts, ka Latvija "balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības". Satversmes 95. pantā norādīts: "Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu."

Sarunā, kas skar cilvēka pamattiesības un cieņu, nav vietas "vairākuma spēka" pozīcijai.

Savā atbildē Jūs vaicājat: "Kādēļ šāda politiska vai ideoloģiska satura vēstule ir tapusi?" Jūs runājat par sabiedrības polarizēšanos divās atšķirīgās ideoloģijās un turpināt: "Abām šīm ideoloģijām ir vieta mūsu un jebkurā demokrātiskā sabiedrībā, un šīs Saeimas zāles politisko spēku tradicionālais izvietojums ļoti precīzi ilustrē šo situāciju – vienā flanga galā redzam konservatīvas idejas pārstāvošo Nacionālo apvienību, pretējā – liberālas vērtības pārstāvošo partiju "Progresīvie". Bet pats svarīgākais un vērtīgākais ir tas, ka tribīne ir viena. Tā ir šeit, centrā, un tā pilda savu galveno uzdevumu un nodrošina abiem jeb visiem vienādas tiesības cieņpilni paust un cieņpilni aizstāvēt tās vērtības, ko katram no šiem spēkiem uzticējuši aizstāvēt tūkstošiem vēlētāju."

Vēlreiz atgādinām: savā pirmajā vēstulē rakstījām par ļoti konkrētu situāciju — kultūrpolitikas vadlīniju ievērošanu un pretrunām, kas rodas, kad tās tiek ignorētas viena politiskā spēka interesēs. Jūs mūsu vēstuli cenšaties padarīt par "ideoloģisku cīņu" un tādējādi mazināt jautājuma nopietnību. Mēs norādījām to, ka kultūras ministra uzdevums ir rūpēties par  saliedētas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu. Mums nav skaidrs, kā Jūs varat atbildēt par iekļaujošas politikas īstenošanu, ja Jūsu personiskā un partijas pārliecība ir pretrunā šim uzdevumam. Piemēram, kā Jūs veiksiet savu uzdevumu, vadot Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas uzraudzības padomi, kuras darbības mērķis ir veicināt saskaņotu pamatnostādņu rīcības virzienu nacionālās identitātes un piederības, demokrātijas kultūras un iekļaujoša pilsoniskuma un integrācijas īstenošanā? Kā Jūs atbalstīsiet Liepājas tapšanu par Eiropas Kultūras galvaspilsētu, ja viena no obligātajām programmas Eiropas dimensijām ir iekļaujoša sabiedrība? Atbalstīsiet tikai tās sadaļas, kuras atbilst Nacionālās apvienības nostādnēm?

Tāpēc mēs aicinām ievērot valsts pamatlikumu, Satversmes tiesas spriedumu, politikas plānošanas dokumentus un cilvēktiesības.

Lai ilustrētu savu tēzi par "ideoloģiju cīņu sabiedrībā", Jūs kā piemēru minat Alvja Hermaņa izrādi "Žižeks. Pītersons. Gadsimta duelis".

Dīvaini, bet tie šoreiz esam mēs, mākslinieki, kam jāskaidro politiķim atšķirība starp reālpolitiku un mākslu, starp izpildvaras darbiem un diskusijām no tribīnes. Žižeka un Pītersona saruna, lai cik aizraujoši to vērot, nav labs piemērs, kā veidot politiku — tā ir konstrukcija bez vēlēšanās ieklausīties, saprast un meklēt kompromisus. Jau pats vārds "duelis" liecina par to, ka šī procesa mērķis ir kādu uzvarēt vai pat nogalināt. Vairākumam uzvarēt mazākumu? Vai konservatīvajiem uzvarēt liberāļus? Reālpolitika nav ne spēle, ne cīņa. Mēs vienkārši vēlamies veselīgu sabiedrību, kurā visi ir līdzvērtīgi savās ikdienas dzīvēs. Saruna nav iespējama tad, kad viens no sarunas dalībniekiem pēc definīcijas tiek uzskatīts par mazāk svarīgu nekā pārējie.

Savu atbildi Jūs noslēdzat ar aicinājumu uz diskusiju. Esam pateicīgi par vēlmi turpināt sarunu. Ceram uz sarunu par konkrētām darbībām, kā tiks veicināta iekļaušana, nevis vērtību "dueli". Ceram arī uz Jūsu iniciatīvu, ne tikai "iesaistīšanos" vai balsojumiem pret pilsoņu iesniegtiem dokumentiem.

Jūs sakāt: "Ja vēstules autori mani aicina iespējamo nākamo periodu [ministra amatā] aizvadīt atbilstoši Satversmē noteiktajām pamatvērtībām, tad uzskatu, ka jau iepriekšējā periodā esmu to godam veicis un tieši šādi, atbilstoši Satversmē noteiktajām pamatvērtībām, esmu gatavs to turpināt."

Paldies, ka vēlaties turpināt sarunu par Satversmē noteiktajām pamatvērtībām. Mūs jo īpaši interesē tiesiskās vienlīdzības princips un diskriminācijas aizlieguma princips, kas noteikti Satversmes 91. pantā: "Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas." Savukārt Satversmes 110. pants nosaka: "Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības." Satversmes tiesas 2021. gada 8. aprīļa spriedums lietā Nr. 2020-34-03 šo pantu skaidro: "Satversmes 110. panta pirmais teikums nosaka valsts pienākumu aizsargāt un atbalstīt ikvienu ģimeni, tostarp arī faktisku ģimeni. Sabiedrību veido ne vien tādas personas, kas pēc savas dabas veido ciešas personiskas un ģimeniskas attiecības ar pretējā dzimuma pārstāvjiem, bet arī tādas personas, kas pēc savas dabas veido šādas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem. Attiecīgi valstij vienādā mērā jārespektē arī tie sabiedrības locekļi, kuri pēc savas dabas veido personiskas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem, kā arī jārespektē tas, ka uz šo attiecību pamata var izveidoties ģimene.

Sprieduma 10.2. punkts runā par Satversmes 96. pantu: "Cilvēka cieņa ir demokrātiskas tiesiskas valsts konstitucionāla vērtība, un ar cilvēka cieņas principu nav savienojams uzskats, ka viena cilvēka cieņai varētu būt mazāka vērtība nekā cita cilvēka cieņai (..). Cilvēka cieņa ir jāievēro nevis vienīgi formāli, bet pēc būtības, tādēļ atbilstoši cilvēka cieņas principam ikvienas ģimenes aizsardzības un atbalsta tiesiskajam regulējumam ir jābūt jēgpilnam. Tiesiskais regulējums, kas paredzētu viendzimuma partneru ģimenei vien formālu atzīšanu, bet nenodrošinātu aizsardzību un atbalstu, pēc būtības nozīmētu viendzimuma partneru ģimenes atzīšanu par nesvarīgu ģimenes formu un tādējādi būtu cilvēka cieņu aizskarošs. Tādēļ likumdevējam jārūpējas, lai tiesiskais regulējums nodrošina viendzimuma partneru ģimenēm ne vien formālu juridisku atzīšanu, bet arī juridisko aizsardzību un sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu."

Jūs un mēs pagaidām dzīvojam valstī, kur šāda tiesiska regulējuma nav. Mēs dzīvojam valstī, kur vieni ir vienlīdzīgāki par citiem, vieniem pilsoņiem pienākas lielāka cieņa un valsts aizsardzība nekā citiem.

Ministra kungs, mums kļūst arvien grūtāk svinēt izstāžu atklāšanas un pirmizrādes kopā ar valdības pārstāvjiem, kuri izliekas nezinām, ka šo radošo darbu veidojuši cilvēki, kuri savu dzīvi veltījuši Latvijas kultūras un valodas kopšanā un uzturēšanā un vienlaikus viņiem nav tiesību palikt pie sava saslimušā bērna slimnīcā.

Pateicoties Satversmei un demokrātijai, Latvijā mākslu ir iespējams veidot brīvi.  Pagaidām cenzūra pie mums ir aizliegta. Paldies arī par Jūsu ieguldījumu tajā, jo Jūsu personīgā nostāja pret mākslas cenzūru Daugavpils Rotko centrā lika nozarei ar Jums lepoties. Tieši tāpēc tik šokējošs bija jūsu balsojums nākamajā dienā, iestājoties par veselas sabiedrības daļas dzīvju cenzēšanu.

Piedāvājam turpmākajā sarunā koncentrēt uzmanību uz jautājumu par to, kā mēs ar kultūras un mākslas palīdzību varam palīdzēt Latvijas sabiedrībai kļūt iekļaujošai un saliedētai. 

Ceram, ka Kultūras ministrija un Jūs personīgi atradīsiet resursus un vietu šādai sarunai.

 1. Veronika Abdulmuminova, režisore
 2. Kristīne Abika, māksliniece
 3. Aksels Aizkalns, aktieris
 4. Elīza Aizpore, producente
 5. Anta Aizupe, aktrise
 6. Andris Akmentiņš, dzejnieks
 7. Kristaps Ancāns, mākslinieks
 8. Anta Ancveriņa, muzeja speciāliste
 9. Anna Andersone, teātra kritiķe
 10. Emīlija Paula Andersone, kultūras pasākumu producente 
 11. Sabīne Andersone, producente
 12. Arnolds Andersons, mākslinieks
 13. Ilze Andresone, filozofe, muzeja speciāliste
 14. Evelīna Andžāne, dzejniece
 15. Elita Ansone, mākslas zinātniece, kuratore
 16. Lauris Anstrauts, mūzikas apskatnieks
 17. Līva Nora Apšeniece, kustību māksliniece, Rīgas izstāžu zāles projektu koordinatore
 18. Ieva Astahovska, mākslas kuratore
 19. Kristīne Auniņa, kultūras centra vadītāja, kultūras pasākumu producente
 20. Toms Auniņš, mūziķis
 21. Ivars Austers, radio raidījuma vadītājs, zinātnieks 
 22. Nicolas Auzanneau, tulkotājs 
 23. Anna Auziņa, dzejniece
 24. Daina Auziņa, muzeja speciāliste
 25. Imants Auziņš, mūziķis
 26. Kārlis Auziņš, mūziķis, saksofonists, komponists
 27. Krists Auznieks, komponists, mūzikas doktors
 28. Kintija Avena, māksliniece
 29. Maija Avota, Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolas direktora vietniece
 30. Kārlis Arnolds Avots, aktieris
 31. Gusts Ābele, rakstnieks un režisors
 32. Jānis Ābele, kinorežisors
 33. Linards Āboltiņš, režisors
 34. Juris Āzers, mūziķis
 35. Toms Babincevs, filozofs
 36. Kitija Balcare, teātra kritiķe 
 37. Zane Balčus, kino zinātniece
 38. Ieva Balode, kultūras organizācijas vadītāja
 39. Lauma Balode, aktrise
 40. Jānis Balodis, teātra veidotājs, dramaturgs un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors
 41. Viesturs Balodis, teātra darbinieks
 42. Agate Bankava, laikmetīgās dejas māksliniece
 43. Baiba Bartkeviča, mūziķe, koncertzāles “Lielais dzintars” mākslinieciskā vadītāja 
 44. Signe Baumane, režisore
 45. Sandis Baumanis, kultūras platforma “Audra”, koncertu rīkotājs, kultūras darbinieks
 46. Reinis Bālers, norišu tehniskais organizators
 47. Aleksejs Beļeckis, mākslinieks
 48. Rūdis Bebrišs, filozofs
 49. Emīlija Berga, laikmetīgās dejas māksliniece
 50. Una Bergmane, vēsturniece
 51. Jūlija Berkoviča, biedrības ISSP direktore
 52. Lāsma Bērtule, režisore
 53. Austra Bērziņa, kultūras producente
 54. Ērika Bērziņa, dzejniece
 55. Lība Bērziņa, iekļaujošu un sociālu projektu vadītāja
 56. Paula Bērziņa, Kino Bize projektu vadītāja
 57. Digna Bicāne, mākslas pedagoģe
 58. Aiva Birbele, dramaturģe, komiķe
 59. Dita Birkenšteina, producente
 60. Līna Birzaka-Priekule, mākslas zinātniece un kuratore
 61. Vita Birzaka, mākslas zinātniece
 62. Ģirts Bišs, komponists un skaņu režisors
 63. Anete Blūma, starpkultūru sadarbības projektu vadītāja
 64. Līva Blūma, mūziķe
 65. Linda Boļšakova, māksliniece
 66. Agnese Bordjukova, laikmetīgās dejas māksliniece
 67. Reinis Boters, teātra veidotājs
 68. Skuja Braden, mākslinieces
 69. Elīna Brasliņa, ilustratore
 70. Aleksandrs Breže, dizaineris
 71. Ivo Briedis, scenārists, pedagogs
 72. Kristīne Brīniņa, kustību māksliniece
 73. Pēteris Brīniņš, radošais aktīvists
 74. Baiba Broka, aktrise
 75. Aksels Bruks, mākslinieks
 76. Iveta Budreviča, režisore 
 77. Rasa Bugavičute-Pēce, dramaturģe
 78. Krista Burāne, teātra un kino režisore
 79. Toms Burāns, mākslinieks, animators
 80. Platons Buravickis, komponists, pedagogs
 81. Ilze Burkovska-Jakobsena, režisore
 82. Anna Marta Burve, muzikoloģe
 83. Anda Burve-Rozīte, kultūras žurnāliste
 84. Pamela Butāne, scenogrāfe
 85. Margherita Carbonaro, tulkotāja
 86. Ēriks Caune, mākslinieks
 87. Helmuts Caune, Jesajas Berlina biedrības direktors, publicists
 88. Una Cekule, režisore
 89. Uldis Cekulis, filmu producents
 90. Arvīds Ceļmalis, skaņu režisors
 91. Undīne Celitāne, jauno mediju māksliniece
 92. Dārta Ceriņa, kino kritiķe, pētniece un kuratore
 93. Agnese Cimuška Rekke, mūzikas producente
 94. Niks Cipruss, gaismu mākslinieks
 95. Līga Justīne Cīrule, vizuālās reklāmas noformētāja
 96. Linda Curika, publiciste
 97. Dace Čaure, LKA Rīgas Kino muzeja kuratore un kino kritiķe
 98. Jana Čivžele, aktrise un kostīmu māksliniece
 99. Artūrs Čukurs, teātra mākslinieks, mūziķis
 100. Roberts Dauburs, režisors
 101. Jānis Daugavietis, kultūrpolitikas pētnieks
 102. Ričards Dauksts, mūziķis
 103. Staņislavs Davidovs, blogeris un producents
 104. Anna Dārziņa, Latvijas Jaunā teātra institūta direktore
 105. Dainis Deigelis, dzejnieks
 106. Deniss Demčenko, digitālā satura autors
 107. Sanija Derkēvica, kultūras vadības absolvente
 108. Elizabete Dimante, kuratore
 109. Dens Dimiņš, tulkotājs
 110. Maira Dobele, publiciste
 111. Liene Dobrāja, kostīmu māksliniece
 112. Elīza Dombrovska, režisore
 113. Pēteris Draguns, dzejnieks
 114. Elīna Drāke, laikmetīgās mākslas centra “Kim?” izpilddirektore
 115. Sanita Drīle, grima māksliniece
 116. Ivars Drulle, tēlnieks, domes deputāts
 117. Katrīna Dūka, teātra veidotāja
 118. Aiga Dzalbe, mākslas zinātniece
 119. Marta Dzene, kastinga režisore
 120. Andris Dzenītis, komponists, pedagogs
 121. Anna Dzērve, māksliniece
 122. Krista Dzudzilo, māksliniece
 123. Baiba Eglāja, mākslas vēsturniece, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” valdes locekle
 124. Jana Egle, rakstniece
 125. Lote Eglīte, scenāriste
 126. Žanete Eglīte, projektu vadītāja
 127. Andris Eglītis, mākslinieks
 128. Ralfs Eilands, mūziķis, mākslinieks
 129. Ingūna Elere, dizainere
 130. Krišjānis Elviks, scenogrāfs - mākslinieks
 131. Dāvis Eņģelis, muzikologs
 132. Mārtiņš Eņģelis, pilsētplānotājs
 133. Kristaps Epners, mākslinieks
 134. Kristīne Ercika, laikmetīgās mākslas projektu vadītāja
 135. Inga Erdmane, māksliniece
 136. Zane Ernštreite, māksliniece
 137. Gundega Evelone, māksliniece
 138. Einārs Everss, mūziķis, kontrabasists
 139. Kirils Ēcis, dzejnieks
 140. Renāte Feizaka, māksliniece
 141. Laura Feldberga, māksliniece
 142. Ildze Felsberga, kino žurnāliste, režisore
 143. Anna Fišere, komponiste
 144. Miķelis Fišers, mākslinieks
 145. Kristīne Freiberga, kultūras projektu vadītāja, Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja
 146. Ingmārs Freimanis, publicists un dzejnieks
 147. Jevgēnija Frolova, mūziķe
 148. Iveta Gabaliņa, ISSP Galerijas vadītāja, māksliniece
 149. Antra Gaile, filmu producente
 150. Inga Gaile, dzejniece, rakstniece, dramaturģe
 151. Līga Gaisa, scenāriste un producente
 152. Toms Gaļinauskis, mūziķis, dzejnieks
 153. Jānis Gaņģis, filosofs, kultūras projektu vadītājs
 154. Zane Gargažina, režisore
 155. Ieva Gaurilčikaitė-Sants, horeogrāfe
 156. Anna Gāgane, mūziķe
 157. Elīna Gediņa, kustību māksliniece
 158. Rūdolfs Gediņš, dejas un teātra mākslinieks
 159. Jeļena Glazova, dzejniece, māksliniece
 160. Anete Goldmane, kultūras projektu vadītāja 
 161. Vladimirs Goršantovs, kustību mākslinieks
 162. Evita Goze, kuratore un laikmetīgās mākslas projektu vadītāja
 163. Dace Grants, muzeja darbiniece
 164. Una Grants, dizainere
 165. Laima Graždanoviča, “2ANNAS ISFF” programmas direktore, māksliniece
 166. Maruta Grāvīte-Indrāne, producente, projektu vadītāja
 167. Roberts Grinbergs, vēsturnieks, kultūras menedžeris
 168. Alīna Grinpauka, māksliniece, uzņēmēja
 169. Guntars Gritāns, flautists, mākslas zinātnieks
 170. Sanita Grīna, arhīviste un tulkotāja
 171. Maima Grīnberga, tulkotāja
 172. Kaspars Groševs, mākslinieks, kurators
 173. Laura Groza, režisore, producente
 174. Igors Gubenko, filozofs
 175. Velta Gūtmane, māksliniece
 176. Alise Ģelze, kino producente
 177. Arta Ģiga, producente
 178. Deniss Hanovs, kultūrpētnieks
 179. Marta Herca, redaktore, podkāstu autore
 180. Santa Hirša, mākslas kritiķe
 181. Jānis Ielejs, arhitekts
 182. Nils Īle, mūziķis, etnoperkusionists
 183. Jana Jacuka, horeogrāfe
 184. Ilze Jansone, rakstniece un publiciste
 185. Rasa Jansone, māksliniece un publiciste
 186. Edmunds Jansons, režisors
 187. Dominiks Jarmakovičs, kino producents
 188. Justīne Jaudzema, kultūras pasākumu producente
 189. Katrīna Jaunupe, fonda “Mākslai vajag telpu” vadītāja
 190. Linda Jeromane, dizainere
 191. Eva Johansone, kultūras žurnāliste
 192. Voldemārs Johansons, mākslinieks
 193. Dita Jonīte, teātra un dejas kritiķe
 194. Kristīne Jonuša, bērnu grāmatu izdevniecības “Liels un mazs” kopvede
 195. Jānis Joņevs, rakstnieks
 196. Dainis Juraga, kinooperators
 197. Liene Jurgelāne, kultūras projektu vadītāja
 198. Jurate Jurjāne-Silakaktiņa, kostīmu māksliniece
 199. Kristīne Jurjāne, māksliniece
 200. Diāna Kaijaka, režisore un māksliniece
 201. Elīna Kalniņa, kuratore
 202. Linards Kalniņš, mūziķis un pedagogs
 203. Sandis Kalniņš, režisors un producents
 204. Kristaps Kalns, fotogrāfs
 205. Dāvis Kaņepe, Kaņepes Kultūras centra radošais direktors
 206. Ansels Kaugers, komponists
 207. Aksels Kaulakāns, teātra producents
 208. Ieva Kauliņa, scenogrāfe
 209. Matīss Kaža, kino režisors un producents
 210. Daiga Kažociņa, aktrise
 211. Kristiāna Kārkliņa, mākslas zinātniece
 212. Anna Klišāne, režisore
 213. Ieva Kļava, producente
 214. Lauma Kokoreviča, māksliniece
 215. Ansis Kolmanis, reperis un hip-hop mūzikas producents
 216. Kaspars Kondratjuks, festivāls “Komēta”, pasākumu producents, dīdžejs
 217. Anna Konovalova, fotogrāfe
 218. Anete Konste, dramaturģe un publiciste
 219. Marta Kontiņa, producente
 220. Marta Kotello, arhitekte
 221. Oskars Kotello, arhitekts
 222. Dārta Krāsone, festivāla “RojaL” rīkotājdirektore
 223. Alise Krauja, filmēšanas objektu menedžere
 224. Zane Kreicberga, teātra režisore un pētniece
 225. Solvita Krese, kuratore, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore
 226. Jana Krieva, kultūras projektu vadītāja, “Sansusī” producente
 227. Agnese Krivade, dzejniece
 228. Laine Kristberga, mākslas zinātniece 
 229. Kate Krolle, māksliniece
 230. Jānis Kronis, aktieris
 231. Rolands Kronlaks, komponists
 232. Anete Krūmiņa, dizainere
 233. Linda Krūmiņa, dramaturģe
 234. Jēkabs Aleksandrs Krūmiņš, fotogrāfs
 235. Ance Kukule-Sniķere, aktrise, režisore, pedagoģe
 236. Žulijens Nuhums Kulibali, kultūras projektu vadītājs un kino kritiķis
 237. Linards Kulless, mākslinieks
 238. Roberts Kuļenko, režisors
 239. Rūta Kuplā, kostīmu māksliniece
 240. Kristaps Kuplais, bibliogrāfs
 241. Edvards Kurmiņš, laikmetīgās dejas mākslinieks
 242. Maija Kurševa, māksliniece
 243. Alma Kušķe, teātra producente
 244. Svens Kuzmins, rakstnieks
 245. Sandra Ķempele, mākslas izglītības projektu kuratore
 246. Mārtiņš Ķibers, Rīgas cirka radošais direktors, producents, režisors
 247. Juta Ance Ķirķis, teātra kritiķe
 248. Raimonds Ķirķis, dzejnieks
 249. Gundega Laiviņa, kuratore
 250. Dana Laizāne, tulkotāja
 251. Madara Lapiņa, muzeja darbiniece
 252. Sandra Lapkovska, Latvijas jaunā teātra institūta producente
 253. Gerds Lapoška, aktieris
 254. Ūna Laukmane, māksliniece
 255. Anda Lāce, māksliniece, kuratore
 256. Gunta Lāce, skolotāja
 257. Antra Lācberga, mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste 
 258. Mārīte Lempa, kultūras projektu vadītāja
 259. Kārlis Lesiņš, režisors
 260. Marija Leskavniece, redaktore
 261. Ieva Lešinska-Geibere, tulkotāja, publiciste
 262. Ramona Levane, laikmetīgās dejas māksliniece
 263. Agra Lieģe-Doležko, publiciste, žurnāliste
 264. Kaspars Lielgalvis, mākslinieks, Totaldobže mākslas centra vadītājs
 265. Ieva Liepa, pasākumu rīkotāja
 266. Līva Liepa, mūzikas menedžere, pasākumu producente
 267. Artūrs Liepiņš, pianists un komponists
 268. Klāvs Liepiņš, starpdisciplinārs mākslinieks 
 269. Marija Linarte, māksliniece
 270. Liene Linde, kinorežisore un publiciste
 271. Līga Lindenbauma, kuratore, pakalpojumu dizainere
 272. Māra Liniņa, režisore
 273. Ineta Lipša, vēsturniece
 274. Elīna Lībiete, arhitekte
 275. Jānis Līmežs, tulkotājs
 276. Jurģis Ločmelis, montāžas režisors
 277. Elizabete Lukšo-Ražinska, rakstniece
 278. Iļja Ļenskis, vēsturnieks
 279. Jana Ļisova, aktrise 
 280. Rinalds Maksimovs, mūziķis
 281. Marta Elīna Martinsone, kino un teātra režisore, publiciste
 282. Arturs Maskats, komponists
 283. Aija Mataite, producente
 284. Zane Matesoviča, starpkultūru sadarbības eksperte
 285. Āris Matesovičs, aktieris
 286. Maija Moira Mazanova, kultūrtelpas “M/Darbnīca” direktore, radošā vadītāja
 287. Elza Medne, laikmetīgās mākslas projektu vadītāja
 288. Una Meiberga, producente
 289. Dace Meiere, tulkotāja
 290. Maija Meiere-Oša, pētniece
 291. Mārtiņš Meiers, aktieris, režisors
 292. Anete Melece, ilustratore un animācijas filmu režisore
 293. Ieva Melgalve, rakstniece, tulkotāja, mākslas pētniece
 294. Klāvs Mellis, teātra veidotājs
 295. Evarts Melnalksnis, dramaturgs un kurators
 296. Arnita Melzoba, arhitekte
 297. Kārlis Melzobs, arhitekts
 298. Marija Luīze Meļķe, dzejniece, aktrise
 299. Lauma Meža, mūziķe
 300. Agate Mežule, montāžas režisore
 301. Mārtiņš Mielavs, producents
 302. Gunda Miķelsone, muzikoloģe
 303. Ilmārs Millers, arhitekts 
 304. Alvis Misjuns, mākslinieks
 305. Raivis Misjuns, komponists, mūziķis
 306. Sabīne Moore, mākslinieks
 307. Emīlija Morica, producente, kultūras darbiniece
 308. Ance Muižniece, dramaturģe un aktrise
 309. Stella Muižniece, māksliniece un dizainere
 310. Aleksejs Muraško, grafiskais dizainers
 311. Katrīna Neiburga, māksliniece
 312. Līga Neilande, kultūras darbiniece, gide
 313. Kārlis Neimanis, aktieris, pedagogs
 314. Ieva Niedre, kultūras producente
 315. Edgars Niklasons, teātra režisors un dramaturgs 
 316. Alīse Nīgale, bērnu grāmatu izdevniecības “Liels un mazs” direktore
 317. Jēkabs Nīmanis, mūziķis, komponists, pedagogs
 318. Konstantīns Ņikiforovs, fotogrāfs, mākslinieks
 319. Linda Olte, režisore
 320. Kristaps Opincāns, filozofs un režisors
 321. Simona Ozola, laikmetīgās dejas māksliniece
 322. Jānis Ozoliņš, literatūrzinātnieks, mūziķis
 323. Matīss Ozols, aktieris
 324. Renāte Pablaka, arhitekte
 325. Valters Palaps, fotogrāfs, pedagogs
 326. Elizabete Palasiosa, producente
 327. Maija Pavlova, Ģertrūdes ielas teātra producente, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju valdes priekšsēdētāja 
 328. Liene Pavlovska, scenogrāfe, māksliniece
 329. Oskars Pavlovskis, mākslinieks
 330. Džesika Petere, kultūras projektu vadītāja 
 331. Jurģis Peters, mākslinieks
 332. Patriks Peterson, dziedātājs un mūzikas producents
 333. Auguste Petre, kuratore
 334. Dmitrijs Petrenko, teātra režisors
 335. Jolanta Pētersone, tulkotāja
 336. Tīna Pētersone, kuratore
 337. Ingrīda Pičukāne, māksliniece un skolotāja
 338. Evija Pintāne-Apse, scenogrāfe, ilustratore
 339. Vadims Pitlans, dīdžejs
 340. Paula Pļavniece, teātra režisore
 341. Fjodors Podgornijs, modes mākslinieks
 342. Iveta Pole, aktrise 
 343. Paula Popmane, montāžas režisore
 344. Antra Priede, mākslas zinātniece
 345. Guna Priede, arhitekte
 346. Kristaps Priede, mākslinieks, dizainers, pedagogs
 347. Lorita Inita Priede, restaurators, uzņēmēja
 348. Kristians Priekulis, mūziķis
 349. Māris Prombergs, “Kino Bize” direktors
 350. Lelde Prūse, producente
 351. Šelda Puķīte, mākslas pētniece, kuratore un galeriste
 352. Annija Pumpure, fotogrāfe
 353. Artūrs Punte, apvienība “Orbīta”
 354. Alise Putniņa, horeogrāfe, pasniedzēja
 355. Ieva Putniņa, māksliniece
 356. Miķelis Putniņš, mūziķis
 357. Dace Pūce, režisore, producente, scenārste
 358. Rūta Pūce, laikmetīgās dejas māksliniece
 359. Anna Pūtele, muzejniece un kuratore 
 360. Vasilijs Ragačevičs, SIA "Skrivanek Baltic" direktors
 361. Edgars Raginskis, komponists un pētnieks
 362. Aleksis Ramanis, mākslinieks
 363. Klinta Reinholde, aktrise
 364. Elīna Reitere, kinokritiķe un pētniece
 365. Santa Remere, tulkotāja
 366. Kristina Rezvohh, audiovizuālā māksliniece, scenogrāfe
 367. Adriana Roze, režisore
 368. Una Rozenbauma, režisore, radošā direktore
 369. Ludmila Roziņa, dramaturģe 
 370. Jūle Mare Rozīte, filmu kuratore, tulkotāja
 371. Baņuta Rubess, rakstniece un režisore 
 372. Uldis Rudaks, žurnālists
 373. Maija Rudovska, neatkarīga kuratore
 374. Laima Ruduša, festivāla “Survival Kit” direktore
 375. Rita Ruduša, žurnāliste un scenāriste 
 376. Daiga Rudzāte, kuratore
 377. Katrīna Rudzīte, dzejniece, publiciste
 378. Didzis Ruicēns, teātra kritiķis
 379. Elīna Ruka, māksliniece
 380. Dace Rukšāne, rakstniece
 381. Ilze Rukšāne, ainavu arhitekte 
 382. Luīze Rukšāne, māksliniece
 383. Sandijs Ruļuks, uzņēmējs, fotogrāfs
 384. Elza Marta Ruža, dramaturğe
 385. Mētra Saberova, māksliniece, aktīviste
 386. Anna Salmane, māksliniece
 387. Krišs Salmanis, mākslinieks
 388. Krišjānis Sants, horeogrāfs
 389. Anete Saulīte, aktrise
 390. Marija Saveiko, horeogrāfe
 391. Jevgenija Shermeneva, producente
 392. Elmārs Seņkovs, režisors, Latvijas Nacionālā teātra mākslinieciskais vadītājs
 393. Alise Sietiņa, izpildproducente
 394. Gundars Silakaktiņš, aktieris, režisors
 395. Andra Silapētere, kuratore
 396. Asnate Siliņa, producente
 397. Inga Siliņa, aktrise, scenogrāfe
 398. Elza Siliņa, producente 
 399. Jānis Siliņš, LiepU Kultūras vadības absolvents - Kultūras darbu vadītājs
 400. Armands Siliņš-Bergmanis, operas solists
 401. Juris Simanovičs, mūziķis
 402. Kristīne Simsone, kinokritiķe un RIGA IFF kuratore
 403. Inese Sirica, mākslas zinātniece, pētniece, pasniedzēja
 404. Raivis Sīmansons, muzeologs, “Creative Museum” līdzdibinātājs
 405. Antonija Skopa, “Ascendum” valdes priekšsēdētāja, interneta žurnāla “Satori” izdevēja 
 406. Paula Slīpā, producente un projektu vadītāja
 407. Jeļena Smelova, mūzikas producente
 408. Dagnija Smilga, arhitekte
 409. Dāvids Smiltiņš, kinooperators
 410. Uldis Sniķers, aktieris
 411. Jurģis Spulenieks, aktieris, režisors, pedagogs
 412. Līga Spunde, māksliniece
 413. Kristīne Spure, TV žurnāliste, tekstu autore, “Franco Franco” pianiste
 414. Alnis Stakle, fotogrāfs, mākslinieks
 415. Rūta Starka, mūziķe
 416. Laura Stašāne, dramaturģe, producente
 417. Alise Stefanoviča, mūziķe
 418. Ance Strazda, teātra veidotāja
 419. Sandra Strēle, gleznotāja
 420. Dace Strelēvica-Ošiņa, valodniece
 421. Brigita Stroda, kroņu meistare
 422. Andis Strods, aktieris
 423. Kaspars Strods, vēsturnieks
 424. Andrejs Strokins, fotogrāfs un mākslinieks
 425. Liene Stūrmane, mūziķe
 426. Reinis Suhanovs, Latvijas Nacionālā teātra galvenais mākslinieks, Valmieras vasaras teātra festivāla direktors 
 427. Dāvis Suharevskis, kultūras darbinieks
 428. Ksenija Sundejeva, mūziķe
 429. Mārtiņš Šalmis, operators
 430. Dāvids Šilters, redaktors
 431. Jānis Šipkēvics, mūziķis un komponists
 432. Sintija Šlēgele, Latvijas Nacionālā teātra darbiniece
 433. Gundega Šmite, komponiste
 434. Liena Šmukste, aktrise, režisore
 435. Ivars Šteinbergs, dzejnieks 
 436. Mailo Štern, performanču mākslinieks
 437. Edgars Šubrovskis, radošais darbinieks
 438. Una Taal, producente, fotogrāfe
 439. Daina Tabūna, rakstniece
 440. Ksenija Tarasova, māksliniece, rakstniece
 441. Artis Tauriņš, dizainers
 442. Richard Thompson, mūziķis un mūzikas menedžeris
 443. Sergejs Timofejevs, literāts
 444. Sergejs Timoņins, Latvijas filmu izplatītājs
 445. Sabīne Tīkmane, aktrise 
 446. Edīte Tišheizere, teātra zinātniece un kritiķe
 447. Staņislavs Tokalovs, režisors
 448. Kārlis Tols, aktieris
 449. Lolita Tomsone, muzejniece un publiciste
 450. Timurs Tomsons, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” valdes priekšsēdētājs
 451. Inese Tone, teātra producente
 452. Kārlis Tone, mūziķis, producents, komponists
 453. Toms Treibergs, dzejnieks, kultūras žurnālists
 454. Toms Treinis, režisors
 455. Guntis Trekteris, producents
 456. Inga Tropa, aktrise, režisore
 457. Diāna Trope, producente
 458. Mārtiņš Upenieks, aktieris
 459. Anna Ulberte, teātra producente
 460. Didzis Upens, dizaineris, ilustrators
 461. Līga Ūbele, laikmetīgās dejas māksliniece
 462. Liene Vanaga-Rode, tulkotāja, redaktore, ainavu arhitekte praktikante
 463. Kaspars Vanags, kurators, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktors
 464. Marģers Vanags, kustību mākslinieks
 465. Roberts Vanags, mūziķis, režisors
 466. Rvīns Varde, rakstnieks
 467. Kitija Vasilļjeva, producente
 468. Lauma Vāvere, dizainere
 469. Aiga Veckalne, valodniece, tulkotāja
 470. Lauris Veips, dzejnieks
 471. Henrieta Verhoustinska, kultūras žurnāliste
 472. Andrejs Verhoustinskis, kinooperators un režisors
 473. Kārlis Vērdiņš, dzejnieks
 474. Inese Vēriņa-Lubiņa, māksliniece
 475. Ieva Viese-Vigula, pētniece, autore
 476. Elīna Vikmane, pētniece
 477. Anna Vilemsone, kultūras darbinieks
 478. Berta Vilipsone, māksliniece
 479. Pēteris Vilkaste, kultūras darbinieks, aktieris
 480. Mārtiņš Vilnītis, mūziķis, raidījuma producents
 481. Roberts Vinovskis, kino producents
 482. Antons Visockis, mūziķis
 483. Ilze Vītola, mākslas skolotāja
 484. Vents Vīnbergs, publicists
 485. Andrejs Vīksna, rakstnieks, publicists
 486. Ieva Vīksne, jauno mediju māksliniece un lektore
 487. Alīna Vižine, mūziķe, vijolniece
 488. Santa Vižine, mūziķe, altiste
 489. Alīse Vorobeja, kultūras projektu vadītāja
 490. Anna Zača, Latvijas Animācijas asociācijas vadītāja, kuratore
 491. Beatrise Zaķe, režisore
 492. Zane Zajančkauska, kuratore
 493. Daina Zalāne, Kultūras menedžmenta centrs “Lauska”, valdes locekle
 494. Kaspars Zalāns, humanitārais pētnieks, tulkotājs, dzejnieks 
 495. Lidija Zaneripa, māksliniece
 496. Agnese Zapāne, kultūras projektu vadītāja
 497. Alise Zariņa, kinorežisore un publiciste
 498. Guna Zariņa, teātra darbiniece
 499. Ilona Zariņa, grima māksliniece
 500. Toms Zariņš, vēsturnieks, projektu vadītājs
 501. Kristafers Zeiļuks, kultūras darbinieks
 502. Ineta Zelča-Sīmansone, muzeoloģe, domnīcas “Creative Museum” vadītāja
 503. Kaspars Zellis, vēsturnieks
 504. Zane Zelmene, māksliniece
 505. Elīna Zeltiņa, kultūras pasākumu producente
 506. Krišjānis Zeļģis, dzejnieks
 507. Andris Zeļonka, režisors un aktieris
 508. Līga Zepa, scenogrāfe
 509. Henriks Eliass Zēgners, dzejnieks, interneta žurnāla “Satori” galvenais redaktors
 510. Amanda Ziemele, māksliniece
 511. Laura Ziemele, neatkarīgā kultūras darbiniece
 512. Gints Zilbalodis, režisors
 513. Baiba Zīle, rakstniece
 514. Jānis Znotiņš, režisors, Valmieras vasaras teātra festivāla bērnu un jauniešu programmas direktors
 515. Mārcis Zoldners, dzejnieks un režisors
 516. Guna Zučika, mūzikas menedžere
 517. Agnese Zviedre, izstāžu kuratore
 518. Edgars Zvirgzdiņš, dizaineris
 519. Māra Žeikare, laikmetīgās mākslas projektu kuratore
 520. Rūta Žiaugre, muzeja projektu vadītāja
 521. Zane Žilinska, grima māksliniece
 522. Inga Žolude, rakstniece
 523. Konstantīns Žukovs, mākslinieks, grafiskais dizainers
 524. Juris Žvikovs, mūziķis, pianists, pedagogs
 

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
0

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!