"Latvijas Nezināšanu diena" pie Saeimas. Foto: Anna Andersone
 
Aktualitātes
20.09.2018

"Papardes zieds": deputāti vēršas pret NVO un demokrātiju Latvijā

Komentē
1

Biedrība "Papardes zieds" publiskojusi atklātu, Latvijas sabiedrībai adresētu vēstuli, kurā vērš uzmanību uz bīstamu tendenci – atsevišķu valsts pārvaldes locekļu mēģinājumu vērsties "pret nevalstisko sektoru un demokrātiju Latvijā".

6. septembrī biedrība "Papardes zieds" pie Saeimas rīkoja Latvijas pirmo "Nezināšanu dienu", kurā sanākušie biedrības pārstāvji, sēžot improvizētos skolas solos, "izglītoja" uz darbu ejošos Saeimas deputātus par Izglītības likuma 10.1. panta jeb tā dēvētā "tikumības likuma" postošo ietekmi uz jauniešu zināšanām par seksuālo un reproduktīvo veselību.

Šajā pašā dienā biedrība iesniedza parlamentam un Ministru kabinetam vēstuli, lūdzot "sniegt skatījumu par to, kā esošo situāciju jauniešu veselības izglītības jomā varētu uzlabot un kādas izmaiņas Izglītības likuma 10.1 pantā būtu veicamas, lai tas veicinātu mūsdienām atbilstošas izglītības pieejamību".

Taču šodien izplatītajā vēstulē biedrība raksta, ka, par spīti tam, ka vēstuli parakstīja vēl 19 citas nevalstiskās organizācijas, tostarp vairākas ārstu profesionālās asociācijas, gaidītās atbildes vietā sekojusi biedrības aktivitāšu likumiskuma apšaubīšana: "[..]atsevišķi Saeimas deputāti biedrību "Papardes zieds" apsūdzēja valsts drošības apdraudēšanā un mēģinājumos iejaukties Latvijas valsts iekšējās lietās un Saeimas vēlēšanu norisē. Līdz ar to daži Saeimas deputāti izmantoja Satversmē paredzēto iespēju un iesniedza pieprasījumu Ministru prezidentam, lūdzot noskaidrot, vai biedrības "Papardes zieds" aktivitātes un saņemtais finansējums ir vai nav uzskatāmi par Satversmes un Latvijas valsts neatkarības apdraudējumu."

Atklāto vēstuli parakstījuši biedrības "Papardes zieds" prezidents Reinis Āboltiņš un valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle.

"Satori" piedāvā izlasīt visu atklātās vēstules tekstu un kopā "Satori" izdevēju, biedrību "Ascendum", pievienojas "Papardes zieda" aicinājumam Saeimas deputātiem "neatkāpties no Satversmē nostiprinātajām tiesībām un brīvībām un veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti demokrātijas stiprināšanā".

 

"Atklāta vēstule Latvijas sabiedrībai

Šī gada 6. septembrī biedrība "Papardes zieds" rīkoja saskaņotu publisku pasākumu pie Saeimas un iesniedza parlamentam un Ministru kabinetam atklātu vēstuli.

Tajā lūdzām sniegt skatījumu par to, kā esošo situāciju jauniešu veselības izglītības jomā varētu uzlabot un kādas izmaiņas Izglītības likuma 10.1 pantā būtu veicamas, lai tas veicinātu mūsdienām atbilstošas izglītības pieejamību. Mēs, biedrība ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi veselības izglītībā, rakstot savu vēstuli, izmantojām Satversmes 104. pantā nostiprinātās tiesības vērsties valsts iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. Vēstuli parakstīja vēl 19 citas nevalstiskās organizācijas, tostarp vairākas ārstu profesionālās asociācijas. Taču, tā vietā lai saņemtu atbildi no likumdevēja, atsevišķi Saeimas deputāti biedrību "Papardes zieds" apsūdzēja valsts drošības apdraudēšanā un mēģinājumos iejaukties Latvijas valsts iekšējās lietās un Saeimas vēlēšanu norisē. Līdz ar to daži Saeimas deputāti izmantoja Satversmē paredzēto iespēju un iesniedza pieprasījumu Ministru prezidentam, lūdzot noskaidrot, vai biedrības "Papardes zieds" aktivitātes un saņemtais finansējums ir vai nav uzskatāmi par Satversmes un Latvijas valsts neatkarības apdraudējumu.

Biedrības "Papardes zieds" vērtējumā ir noticis bezprecedenta gadījums, kad tautas priekšstāvji, izmantojot demokrātijas instrumentus, vēršas pret nevalstisko sektoru un demokrātiju Latvijā.

Jāatgādina, ka biedrība "Papardes zieds" jau vairākus gadus ir publiski paudusi kritisku viedokli par politiķu nekvalitatīvi paveikto darbu, pieņemot grozījumus Izglītības likuma 10. pantā, kura sekas ir Latvijas bērnu un jauniešu veselības pasliktināšanās. To apliecina gan statistikas dati, gan speciālistu novērotais un publiski paustais. Satversmes 100. pants piešķir ikvienam vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Vārda brīvība un biedrošanās brīvība ir fundamentāli svarīgas demokrātiskas sabiedrības pamatbrīvības.

NVO – demokrātiskas valsts elements

Ir jāuzsver, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska parlamentāra republika. Šie vārdi ietver ikvienam Latvijas iedzīvotājam nozīmīgu saturu un iespēju piedalīties demokrātijas un neatkarības stiprināšanā. Pilsoņu tiesības un iespējas iesaistīties nevalstisko organizāciju (NVO) darbā ir neatņemams demokrātiskas valsts elements. Satversme aizsargā gan tiesības uz vārda brīvību (100. pants), gan tiesības uz pulcēšanās (103. pants), gan biedrošanās brīvību īstenošanu (102. pants). Minēto tiesību īstenošana ir fundamentāli svarīgas demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatbrīvības. Tāpat jāatgādina, ka Satversmes 101. pantā nostiprinātās tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā ietver tiesības likumīgā veidā piedalīties likumdošanas un valsts pārvaldes darbības pilnveidošanā, tajā skaitā ietekmējot likumu un noteikumu saturu un būtību.

Valsts un pašvaldību institūcijas, tajā skaitā Saeimu un Saeimas deputātus, finansē no nodokļu maksātāju, tātad ikviena ekonomiski aktīva iedzīvotāja, uzņēmēju un arī biedrību un nodibinājumu samaksātajiem nodokļiem. Pretēji valsts institūcijām, biedrības un nodibinājumi garantētu finansējumu nesaņem. Finansējumu savai darbībai tās nodrošina pašas. Biežākie NVO finansēšanas avoti ir biedru nauda, mērķa ziedojumi, noteiktā kārtībā piešķirti valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, kā arī citi likumīgi finansējuma avoti. NVO likumā noteiktajā kārtībā par saviem finansējuma avotiem izsniedz pārskatus un atskaites.

"Papardes zieda" mērķis – stiprināt zināšanas par veselību

"Papardes zieds" ir brīvprātīga un demokrātiska sabiedriskā labuma organizācija, kas savā darbībā ievēro atvērtas, iekļaujošas, atbildīgas un caurspīdīgas pārvaldes principus. Organizācijas mājaslapā ir brīvi pieejama informācija gan par mūsu sadarbības partneriem un atbalstītājiem, gan par īstenotajiem projektiem un to finansētājiem.

Biedrības "Papardes zieds" darbības mērķis ir stiprināt ikviena iedzīvotāja, it īpaši bērnu un jauniešu, zināšanas par savu veselību, kas atbilst Satversmes 111. pantā ietvertajām tiesībām uz veselības aizsardzību un 112. pantā ietvertajām tiesībām uz izglītību.

Satversmes 111. panta komentāru autori atzīmējuši, ka šīs Satversmes normas mērķis ir nodrošināt, lai katrs cilvēks varētu baudīt iespējami labāko veselības stāvokli un varētu dzīvot cieņpilnu dzīvi. Valstij ir pienākums nodrošināt veselības izglītību, jo cilvēki ar augstāku izglītību spēj efektīvāk rūpēties par savu veselību (111. panta komentāri, 9., 33. paragrāfs). Biedrība "Papardes zieds" ar savu darbu palīdz valstij īstenot to, lai ikviens varētu baudīt iespējami labāko veselības stāvokli.

Jāņem vērā arī tas, ka kvalitatīva izglītība dod katram cilvēkam iespēju sevi attīstīt, pilnveidot un dzīvot pašcieņas pilnu dzīvi. No izglītības satura viedokļa laikmetīga izglītības nozīme saistāma ar izziņas brīvību un plašumu. Līdz ar to mēģinājumi tieši vai netieši ierobežot indivīda turpmākajai dzīvei nozīmīgu izglītības saturu jāskata kā vērsti pret Satvermes 112. pantā nostpirinātajām tiesībām uz izglītību (112. panta komentāri, 3., 64., 65., 69. paragrāfs). Biedrība "Papardes zieds" ar saviem projektiem un aktivitātēm piedāvā iespēju ikvienam iegūt kvalitatīvas zināšanas un izglītot sevi par jautājumiem, kuriem ir nozīme cieņpilnas dzīves veidošanā.

Vēršanās pret Satversmē nostiprinātajām tiesībām

Saeimas Pieprasījumu komisijai adresētais, vienpadsmit Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātu parakstītais pieprasījums ir ilustratīvs piemērs, kā atsevišķi politiķi cenšas iebiedēt neatkarīgas nevalstiskās organizācijas, kuras publiski norāda uz nepārdomātiem un kļūdainiem politiķu lēmumiem, kas nodara būtisku kaitējumu Latvijas sabiedrībai kopumā. Tā ir klaja vēršanās pret nevalstisko sektoru, apdraudot Satversmē aizsargāto pulcēšanās un vārda brīvību. Tādējādi ar politiķu rokām tiek radīta tāda vide, kurā NVO nav ieinteresētas darboties un runāt par problēmām, jo pretējā gadījumā pret tām var vērsties ar sankcijām.

Tautas priekšstāvju vēršanos pret NVO nevar interpretēt nekā citādi, kā mēģinājumu ierobežot iespēju pilnvērtīgi īstenot Satversmē nostiprinātās cilvēka tiesības un brīvības. Vispārpieņemts princips cilvēktiesību aizsardzības instrumentu veidošanā ir noteikt, ka šīs tiesības nedrīkst izmantot pretēji demokrātijas mērķim un būtībai. Ir iemesls satraukties, ja atsaukšanos uz Satversmi politiķi sāk izmantot, lai ierobežotu iespējas pilnvērtīgi izmantot Satversmē noteiktās tiesības. Demokrātiskas valsts pārvaldes sistēmas elementus nedrīkst izmantot tā, lai likvidētu vai deformētu demokrātiju.

Politiķu rīcība ir uzskatāms piemērs, ko nozīmē izpratnes trūkums par pilsoniskās sabiedrības, tajā skaitā biedrību un nodibinājumu, funkcijām demokrātiskā valstī un sabiedrībā. Aicinām Saeimas deputātus neatkāpties no Satversmē nostiprinātajām tiesībām un brīvībām un veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti demokrātijas stiprināšanā. Sabiedrību aicinām rūpīgi un cieši sekot tautas priekšstāvju nodomiem un rīcībai, pašiem aktīvi īstenot savas tiesības un līdzdarboties labākas Latvijas veidošanā.

Reinis Āboltiņš, biedrības "Papardes zieds" prezidents

Iveta Ķelle, biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja"

 

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
1

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!