RL lasa
13.10.2004

Nick Hornby, 31 songs

Komentē
0

Niks Hor­nbijs, 31 dzies­ma
Pen­guin Bo­oks, 2003

Grā­ma­ta, ko bū­tu gri­bē­jis uz­rak­stīt es. Pro­tams, kā je­bu­rai tā­dai grā­ma­tai, ko bū­tu gri­bē­jis uz­rak­stīt es, arī šai ir mil­zum daudz trū­ku­mu. Ta­ču ide­ja ir skais­ta un vien­kār­ša - tie ir stās­ti par dzies­mām, kas man mī­ļas un sva­rī­gas, dzies­mām, kas kā­dā dzī­ves brī­dī iz­da­rī­ju­šas ar ma­ni kaut ko bū­tis­ku. Un in­te­re­san­ti, ka šāds mē­ģi­nā­jums kaut ko past­ās­tīt par dzies­mu liek man, tas ir, ša­jā ga­dī­ju­mā Ni­kam Hor­nbi­jam, uz­zi­nāt kaut ko jaun­u arī par se­vi pa­šu. Un iz­rā­dās, ka nav tā, ka šīs 10, 20 vai 31 sva­rī­gā­kā dzies­ma ir cie­ši sais­tī­tas ar kā­du ma­nas dzī­ves frag­men­tu. “Ja es,” sa­ka Niks Hor­nbijs, “bū­tu pir­mo­reiz iz­dzir­dis Brū­sa Spring­stī­na dzies­mu Thun­der Ro­ad 1975. ga­dā mī­lē­jo­ties ar kā­du mei­te­ni, un pēc tam ne rei­zi vairs to ne­bū­tu dzir­dē­jis, nedz arī vairs sa­ti­cis šo mei­te­ni, tad tā dzies­ma, ie­spē­jams, man at­gā­di­nā­tu vi­ņas de­zo­do­ran­ta smar­žu. Ta­ču tā nav. Es es­mu klau­sī­jies šo dzies­mu at­kal un at­kal un tā man at­gā­di­na ti­kai par se­vi. Un vēl - par vi­su ma­nu dzī­vi.” Bet, ja kāds jums mē­ģi­na ap­gal­vot ko tam­lī­dzī­gu par to dzies­mu, kas ska­nē­ju­si pirm­ās mī­lē­ša­nās lai­kā, tad zi­niet, ka viņš ne­ko ne­sa­prot no mū­zi­kas. Vai arī no mei­te­nēm.

Ilmārs Šlāpins

autora profils...

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
0

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!